Les aigües superficials

En caure, la pluja forma un mantell d´aigua que s´aplega en menuts canals contituint l´aigua salvatge o mantell d´escolament.Aquets aigua s´aplega en cursos d´aigua ocasionals: els torrents, les ramblesi els uadis; o permanents: els rius.

L´EROSIÓ PER L´AIGUA D´ESCOLAMENT

Els xaragalls es quan l´aigua d´escolament baixa per pendents forts sobre materials tous i poc compactants. I poden arribar a formar grans barrancs.

L´erosió origina enormes columnes piramidals de terra coronades per una roca, anomenades pilars coronats.

ELS CURSOS D´AIGUA OCASIONALS

Els torrents són cursos d´aigua de llera fixa però no permanents.Es poden distingir tres trams:

·La conca de recepcio, on es reculll´aigua.

·El canal de desguàs.

·El con de dejecció, on es dipositen els sediments.

A les regions àrides i subàrides hi plou amb escassa freqüència, però quan plou, ho fa d´una manera torrecial.

A les regions mediterrànis, l´aigua forma unes lleres, anoimenades rambles o rieres, que nomès duen aigua si la pluja és intensa o en produeix en l´època humida de l´any.

ELS CURSOS D´AIGUA PERMANENTS

Els rius, que són cursos permanents d´aigua són els modeladors principals del relleu a les regions temperades de la Terra.

Els rius erosionen el relleu i formen valls. Transporten els sediments alhora que els van erosionant, i els dipositen segons la grandària. Es poden diferenciar en tres trams:

El curs alt

Si les roques per les quals circula són dures, la llera és estreta i forma gorgues, afruso congosts. Si les roques són toves, la vall és més ampla.

El curs mitjà

L´aigua s´escola sobre els sediments que va dipositant i forma la plana al·luvial, o horta, que és molt fèrtil.

El curs baix i la desembocadura

A la desembocadura, la vall és força ampla i la llera és ampla i poc profunda. A vegades, els sediments formen barres allargades d´arena i grava i el riu es divideix en braços.