Components de la geosfera

La geosfera és la part mineral de la terra. Consisteix en un conjunt de capes concèntriques que s’estenen des de l’escorça externa (litosfera) fins al nucli intern (endosfera) a uns 6740 km de profunditat. La geosfera és l’estructura rocosa que serveix de suport als altres sistemes terrestres, que són la biosfera, l´itosfera, la hidroesfera i l’antroposfera, situats sobre la part més superficial de la geosfera.

La geosfera està composta principalment per tres elements químics: ferro, oxigen i sicili, els quals juntament amb altres elements formen les roques i els minerals que existeixen en aquesta capa. L’estructura de l’interior de la Terra es pot classificar segons les seves propietats físiques o bé segons la seva composició química i mineralògica. La classificació en funció de les propietats físiques permet identificar cinc capes: la litosfera, l’astenosfera, la mesosfera, el nucli extern i el nucli intern. Mentre que atenent a la composició química es distingeixen tres zones principals: l’escorça, el mantell i el nucli.

És la capa sòlida més externa de la geosfera. Sobre aquesta capa viu l’home i hi realitza moltes activitats (agricultura, mineria, etc.). Està constituïda per roques que conformen les plaques  tectòniques i els sòls. Representa aproximadament l’1% del volum de la Terra. Els elements majoritaris que la componen són oxiden, silici, alumini  i, en menor extensió, calci, magnesi i ferro. Degut a la seva baixa densitat, l’escorça terrestre flota sobre del mantell, que és més dens. Es poden distingir dos tipus d’escorça

File:Earth-crust-cutaway ca.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth-crust-cutaway_ca.svg